Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FEDERATIE NEDERLANDSE LEDERWAREN- EN SCHOENFABRIKANTEN (FNLS), onderdeel schoenindustrie EN VERENIGING VAN GROOTHANDELAREN, IMPORTEURS, EXPORTEURS EN AGENTEN IN SCHOEISEL (VIMAGRO)

Deze voorwaarden zijn opgesteld in samenwerking met Mitex en de Vereniging van Commerciële organisaties in de Schoenenbranche (VCO). De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Brabant en Utrecht.

1. ALGEMEEN

 1. In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Verkoper: ieder lid van Federatie Nederlandse Lederwaren- en Schoenfabrikanten (onderdeel schoenindustrie) of Vereniging van Groothandelaren, Importeurs, Exporteurs en Agenten in Schoeisel die deze voorwaarden hanteert en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s);
  Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met verkoper een overeenkomst heeft gesloten,respectievelijk wenst te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigden, rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
  Terzake van leden van inkoopcombinaties geldt het bepaalde in artikel 6.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van verkoper, zowel terzake van de levering van zaken en/of onderdelen daarvan als terzake van het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die langs elektronische weg - bijvoorbeeld via e-mail of een EDI-systeem - tot stand komen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan gebruik van derden wordt gemaakt.
 4. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten van verkoper, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de wederpartij naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Verkoper wijst uitdrukkelijk de door de wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.
 5. In geval van een geschil over de interpretatie van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.
 6. Bij strijdigheid tussen de tekst van offerte en een bepaling uit de algemene voorwaarden van de verkoper prevaleert ten aanzien van die specifieke bepaling de tekst van de offerte, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van de verkoper.

2. AANBIEDINGEN/OFFERTES

 1. Alle gedane aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, behoudens voor zover in de aanbieding anders is aangegeven. Alle bij aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Ook deze opgaven zijn slechts bindend, voor zover dat uitdrukkelijk is medegedeeld.
 2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor verkoper tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel overeenkomstige prijs.
 3. Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 4. Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel te leveren onder rembours of het afgeven van een bankgarantie te verlangen.
 5. Indien door verkoper een monster, model of voorbeeld is verstrekt of getoond kunnen de hoedanigheden van de te leveren zaken in geringe mate van het monster afwijken.

3. DE OVEREENKOMST

 1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment van ontvangst van de order, echter binden de verkopen pas na het verstrijken van 5 werkdagen na ontvangst van de order. Verkoper kan de wederpartij binnen 5 werkdagen na ontvangst van de order meedelen dat er geen overeenkomst tot stand komt, dit maakt verkoper niet schadeplichtig. Indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt heeft de koper, bij het niet versturen van een orderbevestiging door de verkoper, niet de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
 2. Eventuele aanvullende afspraken c.q. wijzigingen door de wederpartij binden verkoper slechts indien deze schriftelijk door verkoper zijn bevestigd, waarbij de administratie van verkoper beslissend is.
 3. Elke overeenkomst wordt door verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend ter beoordeling van de verkoper- voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst. Indien de wederpartij binnen 3 weken na datum van de orderbevestiging niets van de verkoper verneemt, dan wordt de wederpartij geacht kredietwaardig te zijn en wordt verkoper geacht de order te hebben geaccepteerd.
 4. Annulering van de order of een gedeelte van de order wordt door de verkoper zo mogelijk binnen dertig dagen na de orderbevestiging, maar in elk geval binnen zestig dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht, waarbij in het laatste geval de verkoper aannemelijk maakt dat hij niet binnen dertig dagen had kunnen annuleren. Bij annulering van een onderdeel van de order na 30 dagen heeft wederpartij het recht om over het daaraan verbonden deel van de order dat wel uitgeleverd kan worden te onderhandelen.
 5. Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen.
 6. Indien er sprake is van een afroeporder, dan geldt daarvoor - tenzij anders is overeengekomen - dat deze binnen zes maanden, te rekenen vanaf de dag dat de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd, moet worden afgenomen. Bij gebreke daarvan staan de zaken vanaf de eerste dag van de zesde maand voor afhalen gereed en is verkoper gerechtigd tot facturering over te gaan. Tevens is de wederpartij vanaf dat moment opslagkosten verschuldigd. Een afroeporder is een order waarvan de leveringsdatum niet vaststaat.

4. PRIJZEN

 1. Prijswijzigingen in de prijsopgaven van verkoper kunnen slechts plaatsvinden in geval van buitengewone omstandigheden of wettelijke voorschriften.
 2. Ingeval er sprake is van buitengewone omstandigheden of wettelijke voorschriften is verkoper gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij verkoper tot prijsverhoging verplicht is op grond van wettelijke bepalingen.

5. LEVERING EN LEVERTIJD

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle zendingen met een goederenwaarde van meer dan € 100 in Nederland franco huis van de wederpartij, op de voor de verkoper goedkoopste wijze van verzending. De administratie- en verzendkosten voor zendingen met een goederenwaarde onder het in de eerste zin genoemde bedrag worden door verkoper bij wederpartij in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken het bedrijf/magazijn van verkoper verlaten.
 2. Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle zendingen met een goederenwaarde van meer dan € 100 in Nederland franco huis van de wederpartij, op de voor de verkoper goedkoopste wijze van verzending. De administratie- en verzendkosten voor zendingen met een goederenwaarde onder het in de eerste zin genoemde bedrag worden door verkoper bij wederpartij in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken het bedrijf/magazijn van verkoper verlaten.
  Eventuele tekorten of beschadigingen van de levering en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dienen door de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten vermeld te (laten) worden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Daarna worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 3. Afwijkingen in het aantal zaken in de verpakking en gebreken die zich bij het openen van deze verpakking openbaren, dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.
 4. Geringe afwijkingen van kleur, model, bestelde kwantiteit e.d. van in de branche niet ongebruikelijke aard zijn toelaatbaar.
 5. Verkoper is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke hij afzonderlijk kan factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet is betaald en/of de wederpartij niet aan andere verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst of vroegere overeenkomst(en) voldoet, is verkoper gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overige leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden na ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gegeven aan de wederpartij om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, zulks ter keuze van de verkoper, onverminderd zijn recht op vergoeding van schaden, kosten en interest.
 6. Indien meer dan 25% van een maatserie niet meer kan worden uitgeleverd dan heeft de wederpartij het recht om het onderdeel van de koopovereenkomst voor zover het betreft die gehele maatserie te ontbinden. De verkoper is dan gehouden de wel uitgeleverde maar nog niet verkochte goederen van die maatserie terug te nemen, met uitsluiting van het bepaalde in lid 5. De wederpartij zal dan slechts belast worden voor de uitgeleverde goederen van de gebroken maatserie, die wel verkocht zijn.
 7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringsdatum door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van twee weken is verkoper gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele minder opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd de overige rechten van verkoper, tenzij de verkoper ten aanzien van de te leveren zaken tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij. De verkoper meldt de wederpartij schriftelijk dat de goederen voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen.

6. INKOOPCOMBINATIES

 1. Ter zake van overeenkomsten met inkoopcombinaties ten behoeve van de daarbij aangesloten leden geldt dat te allen tijde ook het betrokken lid, aan wie uiteindelijk geleverd wordt, als wederpartij wordt aangemerkt, waarvoor deze voorwaarden onverkort gelden, zodat beide partijen aansprakelijk zijn voor de nakoming van de verplichtingen uit de gesloten overeenkomst(en). Verkoper is dan ook gerechtigd om bij niet-betaling door de inkoopcombinatie het betrokken lid aan te spreken voor zijn verplichtingen met betrekking tot de specifiek aan hem geleverde zaken, ongeacht of het lid zijn verplichtingen jegens de inkoopcombinatie is nagekomen.

7. ANNULERING/AFNAMEWEIGERING DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. Annulering door de wederpartij van een door verkoper geaccepteerde order is alleen dan geldig indien dit schriftelijk aan hem geschiedt.
 2. Ingeval wederpartij de overeenkomst wenst te annuleren als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn is wederpartij gehouden verkoper eerst een extra naleveringstermijn van minstens 10 werkdagen te gunnen vanaf het moment dat wederpartij de wens tot annuleren aan verkoper kenbaar heeft gemaakt. Nadien is de wederpartij gerechtigd te annuleren overeenkomstig het bepaalde in lid 1.
 3. Nadat verkoper akkoord is gegaan met de annulering is de wederpartij gehouden aan hem in ieder geval te vergoeden alle, ter uitvoering van de overeenkomst, gemaakte kosten en/of door de annulering geleden c.q. nog te lijden schade alsmede de hierdoor veroorzaakte winstderving, ongeacht zijn overige rechten, met inachtneming van het bepaalde in lid 5.
 4. Indien de wederpartij de order niettemin annuleert is hij bovendien gehouden:
  • tot het betalen van het reeds gepresteerde;
  • de uit de annulering voortvloeiende kosten en eventuele valutaverliezen te vergoeden indien verkoper in verband met de order met een bank of andere derde een valuta-overeenkomst heeft gesloten;
  • verkoper te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de order, met inachtneming van het bepaalde in lid 5.
 5. De wederpartij is niet gehouden tot vergoeding van kosten en/of schade indien annulering geschiedt wegens een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting door de verkoper.
 6. Speciaal voor de wederpartij op maat vervaardigde, bewerkte, verpakte of dergelijke zaken worden niet door verkoper teruggenomen en/of gecrediteerd, behoudens in geval van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting door de verkoper.
 7. Indien de wederpartij een gereedgekomen order weigert af te nemen binnen de geldende leveringstermijn geldt het in lid 1 bepaalde onverkort met dien verstande dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan en pas afgeleverd worden indien de wederpartij de volledige hoofdsom verhoogt met rente en alle kosten van opslag en verder dezerzijds te maken kosten heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden.

8. TRANSPORT/RISICO

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan verkoper is verstrekt, door verkoper als goed huisvader/koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 2. Indien is overeengekomen dat de verzending van zaken franco huis geschiedt, is de levering voor rekening en risico van de verkoper.
 3. Verkoper is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Indien verkoper een dergelijke vergoeding in rekening brengt zal deze verrekend worden nadat hij deze duurzame verpakkingsmaterialen in onbeschadigde staat heeft retour ontvangen. Kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij.

9. OVERMACHT (NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING IN DE NAKOMING)

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van hem kan worden verlangd. Onder "overmacht" wordt in ieder geval begrepen:
  Werkstaking of uitsluiting bij toeleveranciers, (afkondiging van de staat van) oorlog of beleg, mobilisatie, oproer, transportmoeilijkheden, brand, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij verkoper c.q. bij leveranciers van verkoper, als mede wanprestatie door leveranciers van verkoper c.q. derden waardoor hij verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.
 2. Verkoper zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen indien zich naar zijn oordeel een overmachtsituatie voordoet en met de wederpartij overleggen over de termijn waarbinnen verkoper alsnog zal presteren. Indien de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, heeft verkoper het recht zijn prestatie op te schorten voor de duur dat de overmachtsituatie voortduurt.
 3. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 30 dagen, is de wederpartij bevoegd onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Verkoper is niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade (inclusief winstderving) aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
  Verkoper is in ieder geval niet aansprakelijk in geval:
  • schade is veroorzaakt door het gebruik/de verwerking van het geleverde;
  • het geleverde wordt verwerkt tot/in een (eind) product waarvoor het geleverde in feite niet geschikt is en/of blijkt te zijn;
  • het geleverde ongeschikt blijkt voor het doel waarvoor het is aangeschaft.
  Een en ander behoudens, door de wederpartij te bewijzen, wanprestatie of onrechtmatige daad van verkoper of van diens ondergeschikten, voor zover de laatsten overeenkomstig uitdrukkelijke instructies van de verkoper handelen. De eventuele aansprakelijkheid van verkoper zal nimmer meer bedragen dan de nettowaarde der geleverde zaken.
 2. Indien de verkoper aansprakelijk is op grond van lid 1, zal de verkoper de wederpartij vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het eerste lid bedoeld. Indien door een derde een vordering te dezer zake tegen de wederpartij wordt ingesteld, zal de wederpartij verkoper daarvan onverwijld in kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens. Voor het overige zal de wederpartij zich van elke handeling te dezer zake onthouden, tenzij verkoper hem daartoe toestemming geeft of verkoper in gebreke blijft de vordering van de derde af te weren.
 3. Nadat de geleverde zaken zonder klachten in ontvangst zijn genomen c.q. nadat deze zijn ver/bewerkt tot (eind)product door of namens de wederpartij is verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk te houden, behoudens het bepaalde in lid 1, en vrijwaart de wederpartij hem tegen alle eventuele aanspraken van hemzelf en/of van derden tot betaling van schadevergoeding ongeacht de schadeoorzaak.
 4. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voor zover aansprakelijkheidsassuradeuren van verkoper geen dekking verlenen ter zake van schade toegebracht aan de wederpartij en/of aan derden.
 5. De aansprakelijkheid van verkoper strekt niet verder dan zoals in dit artikel is bepaald.

11. RECLAMES

 1. Eventuele reclames worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien zij hem - rechtstreeks - binnen veertien dagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en met vermelding van zijn pakbon/afleveringsbon en/of factuurnummer.
 2. Eventuele reclames worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien zij hem - rechtstreeks - binnen veertien dagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en met vermelding van zijn pakbon/afleveringsbon en/of factuurnummer.
 3. Indien de wederpartij binnen acht dagen na ontvangst van de goederen nog geen factuur heeft ontvangen, dient hij dit terstond te melden aan de verkoper.
 4. Na het verstrijken van de in lid 1 en 2 genoemde termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door verkoper in behandeling genomen.
 5. In behandeling worden slechts genomen reclames van goederen die zijn geleverd aan de wederpartij.
 6. Betreft de reclame gebreken welke eerst bij het gebruik kunnen blijken (verborgen gebreken), dan kan reclame nog geldend gemaakt worden binnen veertien dagen nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, echter nimmer later dan zes maanden na factuurdatum.
 7. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken betreft.
 8. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de wederpartij of een derde iets aan de zaak heeft veranderd of gerepareerd, behoudens in geval dit met voorkennis en toestemming van verkoper is geschied en behoudens het geval dat de verandering dan wel reparatie in geen verband staat tot de door verkoper te verrichten werkzaamheden.
 9. De kwaliteit van de zaken en daarin verwerkte materialen dient te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken zaken/materialen gelden. Geringe, gebruikelijke, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclames opleveren.
 10. Bij tijdig ingediende reclames zal de wederpartij de verkoper in de gelegenheid moeten stellen, indien de verkoper dit wenselijk acht, de reclame te controleren, bij gebreke waarvan hij niet voor behandeling in aanmerking komt.
 11. Indien de reclame door verkoper gegrond wordt bevonden:
  • is de verkoper verplicht naar zijn beste kunnen de klacht af te wikkelen;
  • is verkoper uitsluitend verplicht alsnog binnen 15 werkdagen de overeengekomen prestatie te leveren, dan wel de goederen waarover is gereclameerd te crediteren binnen 15 werkdagen, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook;
  • over verrichte werkzaamheden, heeft verkoper het recht deze werkzaamheden alsnog binnen 15 werkdagen op juiste wijze te verrichten.
 12. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van verkoper, behoudens de mogelijkheid tot opschorting van de betaling voor het deel waar de klacht betrekking op heeft, zolang de verkoper niet aan zijn leveringsplicht heeft voldaan.
 13. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper, onder door verkoper te bepalen voorwaarden. Indien de verkoper schriftelijke toestemming weigert te verlenen, dient hij dit deugdelijk te motiveren. Retourzendingen dienen te allen tijde franco te geschieden, met vermelding van pakbon/afleveringsbon en/of factuurnummer. De kosten van retourzendingen komen ten laste van de in het ongelijk gestelde partij.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ANDERE ZEKERHEDEN

 1. Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde, blijven alle door verkoper op enig moment aan de wederpartij geleverde zaken eigendom van verkoper totdat de wederpartij al hetgeen hij terzake of in verband met andere door verkoper gedane leveringen van zaken of diensten, met inbegrip van rente en kosten aan verkoper verschuldigd is, volledig heeft betaald. De wederpartij is vóór volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, uitgezonderd de door verkoper geleverde zaken, die de wederpartij in het kader van een normale bedrijfsuitoefening overdraagt. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 15 heeft verkoper het recht om alle door verkoper geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van de wederpartij of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Tevens is dan iedere vordering van verkoper terstond volledig opeisbaar.
 2. Voor het geval verkoper zijn in lid 1 genoemde rechten wil uitoefenen geeft de wederpartij reeds nu een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan verkoper of een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden alwaar zich eigendommen van verkoper (kunnen) bevinden, en om die eigendommen mee te nemen.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren. De wederpartij is verplicht de zaken, voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan verkoper op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra verkoper te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan verkoper worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van verkoper tegen de wederpartij.

13. AUTEURSRECHTEN

 1. De verkoper blijft eigenaar van de rechten van intellectuele eigendom zoals onder andere het auteursrecht en/of het modelrecht met betrekking tot afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, rekeningen, berekeningen en verdere omschrijvingen waaronder catalogi of prospectussen met betrekking tot de afgeleverde zaken.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de verkoper gebruik te maken van de in lid 1 genoemde rechten in de meest ruime zin van het woord, waaronder - doch niet beperkt tot - het maken van reproducties.

14. BETALING

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum of, indien opgenomen, na valutadatum. De op het bank/girorekeningafschrift van verkoper aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Betaling binnen 14 dagen geeft recht op 3% korting, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.
 2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door verkoper gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 3. Zolang geen volledige betaling door de wederpartij heeft plaatsgevonden behoudt verkoper zich het recht voor om afgifte van de in reparatie (en dergelijke) afgegeven zaken van de wederpartij op te schorten totdat de wederpartij al zijn schulden, inclusief eventuele wettelijke rente en incassokosten, heeft voldaan.
 4. Indien betaling niet binnen de in lid 1 vermelde termijn heeft plaats gevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de uiterste betaaldatum, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag.
 5. Bij niet, of niet tijdige betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de wederpartij is de wederpartij, buiten de koopprijs en de rente, de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten van 15% van het bedrag van de achterstallige betaling, met een minimum van 50 euro, die door niet-betaling of niet nakoming zijn veroorzaakt, aan de verkoper verschuldigd.
 6. Verkoper is te allen tijde gerechtigd de vorderingen op de wederpartij te verrekenen met hetgeen aan de wederpartij verschuldigd is, mits is voldaan aan de wettelijke eisen van compensatie.

15. ONTBINDING DOOR DE VERKOPER

 1. Indien de wederpartij aan een of meer van zijn verplichtingen uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet, danwel niet tijdig voldoet heeft verkoper het recht de betreffende overeenkomst dan wel alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten te ontbinden na ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gegeven aan de wederpartij om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, onverminderd rechten van verkoper, in het bijzonder het recht van verkoper op volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen.
 2. Indien de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, om toepassing van de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) verzoekt, dan wel geconfronteerd wordt met beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  3. enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  5. overgaat tot staking van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft verkoper door het enkele plaatsgrijpen van een der bovengenoemde omstandigheden het recht hetzij de (uitvoering) van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder nadere ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door verkoper verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van kosten, schaden en interest.
 3. Als verkoper de ontbinding heeft ingeroepen is zijn vordering, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

16. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoper en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

17. GESCHILLEN

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen vestigingsgebied van verkoper, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
 2. Het in lid 1 bepaalde laat onverlet het recht van verkoper om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter. Partijen kunnen besluiten het geschil te laten beslechten middels mediation, arbitrage of bindend advies.

18. EVENTUELE NIETIGE BEPALINGEN

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of worden laat zulks onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen zal een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat zo dicht mogelijk benadert, gelden.